รบกวนทำแบบสอบถาม-ร้านแต่งภายในรบกวนทำแบบสอบถามโครงการศูนย์ออกแบบและตกแต่งภายในห้องโดยสารรถยนต์ครบวงจร

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ทัศนคติ ความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้ที่เข้ารับการตกแต่งห้องโดยสารรถยนต์ และรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการดังกล่าวข้างต้น ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำโครงการฯ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
 okruk BMW Society #3472 9 October 2017 , 18:36   

  1
ลืมใส่ Link ขออภัย และขอบคุณล่วงหน้าครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhf_SVbHeJCkVABXBgZCVD9tOXQ3olYE-fkcU4ZSAXGnqnmA/viewform

 okruk BMW Society #3472 9 October 2017 18:37


  2
เรียบร้อยครับ
 Bank (XolutionX) BMW Society #935 11 October 2017 09:18


User Name Password